{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Return Policy

換貨及退款細則

 • 付款方法: 現金或轉賬支付
 • 大量訂購可享額外優惠,相關批發價請向Wine Option客戶服務部查詢。

 1. 換貨和退款細則
  1. 您有權在交貨時交換發現有損壞或狀態不佳的產品。在這種情況下,您可以在收到發票後的7天內與我們的客戶服務部門聯繫以酌情安排更換。否則,在正常情況下,我們將不接受任何要求交換產品或取消訂單的請求。
  2. 如果我們同意您有權進行交換但要交換的產品已售罄,則您可以將此類產品退還給我們,並使用所支付的金額購買替代產品。
  3. 在特殊情況下,我們將全權酌情決定退還您的款項(大約需要7天)。
  4. 必須向我們出示原始銷售收據或相關的電子收據,以要求進行產品交換。
  5. 所有禮品必須與退回的產品一起退回。否則,禮品的零售價值將從退款中扣除。
 2. 其他
  1. 在我們全額支付價格之前,我們將保留產品的所有權,並且在交付/收取產品時(視情況而定)風險將轉移給客戶。
  2. 對於自訂單確認之日起14天後仍未交付的任何訂購商品,我們有權自行決定處置此類商品,恕不另行通知。在這種情況下,我們概不負責向您退款或賠償;並且我們保留繼續要求您支付未償還倉儲費的權利。
  3. 在任何情況下,我們均不對您或他人因(直接或間接)造成,遭受或承受的任何(直接或間接)收入損失,利潤損失或任何間接或後果性損失負責。
  4. Wine Option對產品的價錢及優惠明細及行使擁有最終解釋權。